Velkommen på Årsmøte i Os Turforening onsdag 28. oktober kl 19.00 på Trollkroa.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av minst 2 medlemmer til å underskrive årsmøtereferatet.

Sak 3: Årsberetning
Opplesing / gjennomgang og godkjenning av årsberetning

Sak 4: Regnskap
Gjennomgang og godkjenning av regnskapet

Sak 5: Medlemskontingent 2020 – 2021
Styrets forslag: For kommende sesong foreslås følgende:
Familie kontingent 700 kr/år
Enkelt medlem 450 kr/år
Dagskort 50 kr/dag
(Alle uendret)

Sak 6: Valg
– Valg av styreleder
– Valg av 2 styremedlemmer
– Valg av 1 revisor
– Valg av 1 medlem til valgkomite.

Sak 7: Handlingsprogram
– Planlegge og utgi skiguiden
– Drifte hjemmeside + facebookside + instagramkonto
– Vedlikehold av løypetraseer
– Skilting av løypenettet
– Utvidelse av løypenettet
– – Avklare trase´ i Hummelfjell hyttegrend
– Arrangere 6 på topp
– Fellestur

Sak 8: Innkomne saker
Inkomne saker må sendes skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet.

Servering av pizza.